Tall de planxes amb oxitall de fins a 100 mm d’espessor a partir d’Autocad. Servei en 24 hores