Els diferents elements de ferralla que es poden trobar en un edifici

Taula de continguts

En la indústria de la construcció, el terme “ferralla” es refereix a les barres d’acer de reforç utilitzades per proporcionar integritat estructural als edificis i altres projectes d’enginyeria civil. Aquests elements de ferralla són components essencials que asseguren la resistència i durabilitat d’una estructura. En aquest article, explorarem els diferents tipus d’elements de ferralla que es troben comúment en els edificis.

Barres principals d’acer

Les barres principals d’acer, també conegudes com a barres longitudinals o barres principals de reforç, són els elements principals de ferralla utilitzats en la construcció d’estructures de formigó armat. Aquestes barres proporcionen la força i el suport necessaris per resistir les càrregues i tensions estructurals experimentades per l’edifici.

Aquestes barres principals d’acer solen disposar-se en patrons verticals o horitzontals i s’encastren dins del formigó per resistir les forces de tracció. Generalment, es fabriquen amb acer d’alta resistència per garantir la integritat estructural de l’edifici.

Estreps

Els estreps són un altre tipus comú d’element de ferralla utilitzat en estructures de formigó armat. Normalment es doblien en forma de U o rectangular i es col·loquen a intervals regulars al llarg de les barres principals d’acer. La funció principal dels estreps és limitar el moviment lateral de les barres principals i evitar que es pandeixin sota tensió.

Mitjançant el reforç lateral, els estreps milloren la resistència estructural general de l’edifici. Ajuden a distribuir la càrrega de l’estructura i milloren la seva resistència a les forces sísmiques i altres pressions externes.

Barres d’ancoratge

Les barres d’ancoratge, també conegudes com a barres de reforç transversals, es fan servir per connectar les barres principals d’acer en estructures de formigó armat. Es col·loquen de manera perpendicular a les barres principals i garanteixen l’estabilitat de l’estructura al unir eficaçment els elements horitzontals i verticals.

Les barres d’ancoratge ajuden a proporcionar una major capacitat de càrrega i eviten la propagació de fissures en el formigó, millorant la longevitat i durabilitat general de l’edifici. Reforçant les connexions entre diferents elements estructurals, les barres d’ancoratge contribueixen a l’estabilitat i integritat de la construcció.

Barres de junta

Les barres de junta estan dissenyades específicament per transferir la càrrega entre dues lloses de formigó adjacents, com en la construcció de paviments articulats o ponts. Aquestes barres sovint es col·loquen en la junta o connexió entre dos elements de formigó, garantint la transferència de càrrega i evitant el moviment diferencial.

Les barres de junta són essencials per minimitzar els efectes dels canvis de temperatura, la contractació i altres factors que puguin causar fissures o desplaçaments en les juntes. En proporcionar reforç i estabilitat, les barres de junta ajuden a mantenir la integritat estructural i funcionalitat de l’edifici.

Reforços de biga

Els reforços de biga, com el seu nom indica, són elements de ferralla utilitzats per reforçar bigues en estructures de formigó armat. Les bigues són components crucials que suporten la càrrega de les lloses o altres elements estructurals que hi ha sobre elles.

Per garantir el funcionament adequat i la resistència de les bigues, s’introdueixen reforços addicionals de barres d’acer de reforç, o reforços de biga. Aquests reforços ajuden a evitar el pandeig i la fissuració de les bigues sota càrregues pesades, mantenint l’estabilitat estructural i la seguretat de l’edifici.

Conclusió

Entendre els diferents elements de ferralla que es poden trobar en un edifici és essencial per assegurar la integritat estructural i la longevitat de la construcció. Les barres principals d’acer, els estreps, les barres d’ancoratge, les barres de junta i els reforços de biga juguen rols vitals en el reforç de la resistència, estabilitat i durabilitat general d’una estructura de formigó armat.

Incorporant aquests diferents tipus d’elements de ferralla en projectes de construcció, els enginyers i arquitectes poden crear edificis segurs i resistents capaços de resistir diverses forces externes. Ja sigui per a construccions de gran alçària o edificis residencials més petits, els elements de ferralla són indispensables per proporcionar la força i estabilitat necessàries per a l’entorn construït.