Servei de granellat per eliminar impureses i posterior imprimació per evitar la oxidació